KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU ÇALIŞAN ADAYI AYDINLATMA METNİ 

Sınırlı Sorumlu Ada Sanat Teknoloji Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi (“GİRİŞİM”) bünyesindeki kişisel veriler, veri sorumlusu olan GİRİŞİM’in koruması altındadır. GİRİŞİM, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) çerçevesinde kişisel verilerin hukuka uygun olarak işlenmesini ve güvenli şekilde muhafazasını sağlamak için teknolojik ve alt yapısal imkânlarını kullanarak, gerekli teknik ve idari tedbirleri almaktadır.

Kişisel verilerinizi, Kanun’da ve diğer kanunlarda öngörülen usul ve esaslara uygun olarak işlenmekteyiz. Kişisel verilerinizi, hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun, doğru ve gerektiğinde güncel olarak, belirli, açık ve meşru amaçlar için işliyoruz. Kişisel verilerinizi yalnızca ilgili mevzuatta belirtilen veya işlendikleri amaç için gerekli olan azami süre ve herhalde kanuni zamanaşımı süreleri kadar muhafaza edeceğimizi temin ediyoruz.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİ NE ŞEKİLDE VE HANGİ HUKUKİ SEBEPLERLE TOPLUYORUZ

Kişisel verilerinizi, GİRİŞİM ile aranızda kurulması hedeflenen hukuki ilişki çerçevesinde iş sözleşmesinin kurulması için gerekli olması nedeniyle ve temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla GİRİŞİM’in meşru menfaati için veri işlemenin zorunlu olması nedeniyle işliyoruz.

Kişisel verileriniz internet sitemizde İletişim sayfasında yer alan mesaj kutusuna verilerinizi girmeniz ve/veya Kariyer sayfasında yer alan “Başvuru Formu” sekmesine dosya yüklemeniz aracılığıyla bize iletilmektedir.

Kişisel verilerinizi sizin rızanız doğrultusunda işliyoruz.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİ İŞLEME AMAÇLARIMIZ

Sizin ad, soyadı, iletişim verisi ve mesaj kutusunda paylaştığınız diğer kişisel verileriniz ile Başvuru Formuna yüklediğiniz özgeçmişinizde yer alan kişisel verilerinizi;

·   Aday başvurularının alınması,

·   Ön eleme yapılması sonucunda uygun adayların belirlenmesi,

·   Adayın GİRİŞİM’e görüşmeye çağrılması,

·   Aday ile ön görüşme yapılması,

·   Adayın pozisyona uygunluğunun ölçülmesi,

·   Aday hakkında referans alınması,

·   Adaya form doldurulması ve formların arşivlenmesi,

·   Adayın daha sonra başka bir pozisyon için değerlendirilebilmesi amacıyla CV bankası oluşturulması,

·   Adayın ilgili departman yöneticiyle görüşmesinin organize edilmesi,

·   Departman yöneticisi tarafından adayın işe uygunluğunun değerlendirilmesi,

·   Görüşmenin olumlu sonuçlanması halinde adaydan işe alım için gerekli evrakların istenmesi,

·   Yasal yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi,

·   Gerekli olması halinde savunma hakkımızın kullanılabilmesi,

Amaçlarıyla işlemekteyiz.

KVKK kapsamında özel nitelikli kişisel veriler ayrıca sayılmıştır. Bunlar;  kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileridir. Eğer bizimle bu verilerden herhangi birini paylaşıyorsanız, onay kutucuğunu işaretleyerek bu verilerinizin işlenmesi için açık rıza verdiğinizi belirtmek isteriz.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN ÜÇÜNCÜ KİŞİLERE AKTARIMI

Kişisel verilerinizi yalnızca kanunen gerekmesi halinde veya bir kamu kurum ve kuruluşu tarafından talep edilmesi halinde ilgili kurumla paylaşıyoruz. Böyle bir durumun gerçekleşmesi halinde sizi bu konuda mutlaka bilgilendiriyoruz.

Kişisel verileriniz, e-posta hizmeti olarak Gmail sistemlerini kullanıyor olmamız nedeniyle virüs taraması yapılması amacıyla Google’ın güvenli sunucularına aktarılmakta ancak işlem sonunda GİRİŞİM’in sunucularında depolanmaktadır.

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA HAKLARINIZ

Kanun’un 11. maddesi uyarınca kişisel verileriniz ile ilgili;

·   Hakkınızda kişisel veri işlenip işlenilmediğini öğrenmek, eğer işlemişse, buna ilişkin bilgi talep etmek,

·   Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığı öğrenmek,

·   Kişisel verilerin yurtiçi veya yurtdışına aktarılıp aktarılmadığı ve kimlere aktarıldığını öğrenmek,

·   Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini istemek,

haklarına sahipsiniz.

Kişisel verilerinizin Kanun’da öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini, yok edilmesini veya anonim hale getirilmesini talep edebilirsiniz. Ancak talebinizi değerlendirerek silme, yok etme ve anonimleştirme yöntemlerinden hangisinin uygun olduğuna somut olayın koşullarına göre karar vereceğiz. Bu bağlamda seçtiğimiz imha yöntemini neden seçtiğimiz ile ilgili bizden her zaman bilgi talep edebilirsiniz.

Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep edebilirsiniz.

Başvurunuzda yer alan taleplerinizi, talebin niteliğine göre en geç otuz (30) gün içinde ücret almadan sonuçlandırmaya çalışacağız ancak, işlemin bizim için ayrıca bir maliyet gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücreti sizden talep edebiliriz.

Kişisel verilerinizin işlenmesi ile ilgili hususlarda başvurunuzu internet sitemizde bulunan mesaj kutusunu doldurmak suretiyle iletebilirsiniz. Başvurunun size ait olup olmadığının belirlenmesi ve böylece haklarınızı koruyabilmek amacıyla bize iletmiş olduğunuz mail adresine cevap vererek başvurunun size ait olup olmadığının teyidini isteyebiliriz.

Kişisel verilerinizin işlenmesi ve korunması ile ilgili daha fazla bilgi almak isterseniz bizi her zaman arayabilirsiniz.

İLETİŞİM BİLGİLERİ

Sınırlı Sorumlu Ada Sanat Teknoloji Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi

E-posta adresi:  info@kresendobiz

Mersis No: 0271-1563-9230-0001

Adres: Bereketzade Mah. Camekan Sk. No: 9 Galata – Beyoğlu/İstanbul

Telefon: +90 539 440 23 94